Tilbake til «Nyheter»

Nyheter fra EnergiRike

Grønn finans

Finanssektoren har en nøkkelrolle i privat sektors klimarisikohåndtering. At finansnæringen har kompetanse til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke lønnsomheten til investeringene, vil være et viktig bidrag til en vellykket omstilling til lavutslippsøkonomien, skriver regjeringen i Finansmeldingen.29.04.2019

Vil ha bedre rammevilkår for nettselskapene

Hvis Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn vil strømnettet spille en helt avgjørende rolle, sier Kristin H. Lind i Energi Norge. Strømnettet er uvurderlig i et moderne samfunn, og får stadig en større rolle når ulike sektorer elektrifiseres. Da må rammevilkårene også følge samme tempo.

Norsk Industri følger opp anbefalingene fra veikartet for prosessindustri

I EU står sirkulær økonomi høyt på den politiske agendaen. Dette innebærer blant annet økt utnyttelse av industriens sidestrømmer til nytt råstoff, mer ressurseffektiv produksjon, økt resirkulering av avfall, samt utvikling av produkter som enkelt kan oppgraderes, brukes på nytt og, til slutt, resirkuleres.
06.02.2019

CGI Norge nytt medlem i EnergiRike

Styret for EnergiRike ønsker CGI velkommen som medlem.
Det er meget gledelig at CGI har valgt å bli medlem i EnergiRike og vi ser frem til godt samarbeid.21.01.2019

Mer forutsigbarhet med ny regjering

Med en flertallsregjering får vi økt forutsigbarhet og mer stabile rammevilkår for norske bedrifter. Det kan gjøre det lettere å skape de jobbene Norge trenger i årene som kommer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.21.01.2019

Norge binder sitt klimamål til EU

EU, Island og Norge er enige om prinsippene for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmål for 2030. Avtalen forplikter Norge til å redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent.21.01.2019

Regjeringen styrker satsningen på fornybar energi

Den nye fireparti-regjeringen satser ytterligere på klimatiltak som vil kreve økt elektrifisering. For å oppnå dette, må det legges bedre til rette for å utnytte norske fornybarressurser. Den nye regjeringen satser ytterligere i sin klimapolitikk og vil samtidig legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge.21.01.2019

Handel med strøm – et gode for Norge og klimaet

Norge har vært en del av et integrert nordisk marked siden 60-tallet, og siden 90-tallet har vi vært en del av det europeiske markedet. Dette innebærer at vi selger og kjøper strøm på tvers av landegrensene, noe som krever samhandling mellom landene.19.11.2018

Vil bedre plusskundenes hverdag

Et bedre samspill mellom strømleverandører og nettselskap vil gjøre det lettere for deres felles kunder å nyttiggjøre seg av ny teknologi. Plusskunder er de kundene som bidrar med egenprodusert overskuddsstrøm inn i nettet. Disse kundene vokser særlig frem med økt bruk av solenergi.09.11.2018

Forslag til ny organisering av energimyndighetene

OEDs høringsforslag innebærer endringer i den fremtidige reguleringsoppbygningen i Norge. Gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke vil innebære endringer i organiseringen av norske energimyndigheter, og reiser viktige spørsmål for næringen.09.11.2018

Rammes av brexit-kollaps

Både norske bedrifter og regjeringen bør nå forberede seg på mulig kaos, et brexit uten avtale. Norge kan bli hardt rammet dersom vi står uten en avtale etter 29. mars neste år.30.10.2018

« Tilbake|Flere sider »

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer