Electric City Agder

Electric City Agder er et målbilde som har blitt utarbeidet i samarbeid mellom mer enn 50 organisasjoner i Agder-regionen. Electric City Agder beskriver hvordan det nye Agderfylket kan bli et lavutslippssamfunn.

Et samfunn som kjennetegnes ved bærekraftige klimautslipp og et verdiskapende næringsliv. Dette skjer med utgangspunkt i regionenes overskudd av fornybar fleksibel kraft og den unike regionale energikompetansen.

Utgangspunktet for Electric Region Agder er å utnytte regionenes store fortrinn sett i sammenheng med de store globale trendene - klimavennlighet og digitalisering. Det er særlig to globale fortrinn som i dag kjennetegner Agder. Det ene er at Agder gjennom en kombinasjon av sin nærhet til Europa og store overskudd av fleksibel vannkraft kan kalle seg verdens største fornybare kraftknutepunkt. Det andre er den verdensledende energikompetansen som finnes i regionen. Dette gjelder i særlig grad prosessindustrien, offshore og maritim sektor og kraftsektoren.

Det er lagt opp til at det blir igangsatt et prosjekt med varighet fra 14.oktober i år til 31. desember i 2019 med oppgave om å forankre målbildet regionalt, etablere en egen samhandlingsmodell, samt utvikle en kommunikasjonsmodell og en koordineringsmodell for Electric Region Agder. Målet med prosjektet er å skape "en region som jobber sammen for å virkeliggjøre Electric Region Agder".

kilde: Vest Agder Fylkeskommune

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer