Energi Norges innspill til regjeringsplattform 2021-2025

Det viktigste som bør komme ut av regjeringsforhandlingene er enighet om at vi trenger en elektrifiseringsstrategi, mener Energi Norge.

Skal vi nå utslippsmålene i 2030, må fornybarandelen i norsk energibruk opp til 80 prosent på åtte år. Det vil kreve en stor innsats fra alle sektorer, og en tydelig og forutsigbar politikk fra den nye regjeringen.

I Europa satses det knallhardt på grønn omstilling gjennom "Fit for 55"-prosessen. Mange av de nye initiativene byr på store industri- og eksportmuligheter for Norge, bl.a. innen havvind, grønt hydrogen, ladeløsninger for både biler og skip, batteriproduksjon og kraftsystemtjenester. Dette forutsetter at vi deltar aktivt i arbeidet sammen med våre europeiske handelspartnere. Den nye regjeringen må vise en tydelig kurs der Norge deltar aktivt i de europeiske prosessene for å sikre norske eksportinteresser og fremtidens grønne arbeidsplasser i hele landet.

Elektrifiseringsstrategi Elektrifisering er også en av de største forretningsmulighetene for Norge i vår tid. Norge trenger en elektrifiseringsstrategi 1) med en plan for rask innfasing av utslippsfri teknologi samtidig som man sikrer langsiktig sosial aksept, 2) som bidrar til rask og økonomisk fornuftig utvikling av nett og lading, 3) som legger til rette for at kraftmarkedet kan respondere på økt etterspørsel, 4) og utnytter den mulig største næringsmuligheten for Norge i vår tid.  Avanserte styringssystemer kan bedre kapasiteten i kraftnettet uten at vi trenger å gjøre utbygginger. Det både gir økt kapasitet raskere, og det er billigere enn å bygge ut. Men dagens reguleringer gjør det mer attraktivt for nettselskapene å bygge mer nett, enn å gjennomføre denne type moderniseringer.

Energi Norge vil derfor anbefale den nye regjeringen å

  • Legge frem en elektrifiseringsstrategi som tilrettelegger for lønnsom ny produksjon av fornybar energi, utslippsfri energibruk, et effektivt kraftsystem og grønne, elektriske verdikjeder med eksportmuligheter.
  • Sikre at leveransene fra Nakstad-utvalget er egnet for rask implementering, blant annet ved å forankre tiltakene i næringen underveis.
  • Sikre rask tilgang på industritomter med betydelig nettilgang ved å la SIVA forskuttere rollen som nettkunde og tomteutvikler og så selge tomtene videre til aktuelle industriaktører. - Endre nettreguleringene slik at nettselskapenes insentiver til driftseffektiviseringer blir sterkere.
  • Støtte nettselskapene i å utvikle digitale informasjonsdelingsløsninger for nettet.
  • Endre Enova-mandatet slik at kvotepliktige tiltak med kjent teknologi kan støttes.
  • Få på plass differansekontrakter for industri i Norge, f.eks. til CCS, hydrogen/ammoniakk i industri og ammoniakk i skipsfart.
  • Samarbeide med Fornybarnæringen om en felles eksportsatsning innen kraftsystemoptimalisering og utvikling, bygging og drift av kraftverk i utlandet.

Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer