Fornybarnæringen har plass ved det europeiske bordet

Det europeiske energisystemet står midt i en voldsom omlegging hvor flere viktige arbeidsprosesser knyttet til regelverksutvikling er på trappene. Norsk fornybarnæring sitter tett på prosessene.

Noen stikkord er tariffutforming for et grønnere energisystem, hvordan en sikrer fleksibilitet i kraftsystemet og nettutvikling for en effektiv transport og utveksling av kraft. Gjennom Eurelectric har den norske fornybarnæringen representanter inne i flere viktige arbeidsprosesser som skal munne ut i gode råd til myndighetene. Det er nylig vært oppstart i arbeidet med tariffutforming for et grønnere energisytem - "Powering the energy system through efficient network tariffs". Det er en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter både fra produsent og konsumentsiden, i tillegg til nettselskap. Gruppen skal anbefale prinsipper som bør ligge til grunn for fremtidig tariffutforming, sier Runa Haave Andersson som deltar i det europeiske arbeidet fra norsk side. Til daglig jobber hun med markedsdesign og tariffer i Statkraft. Arbeidet pågår frem mot påske og skal forankres i flere av Eurelectrics arbeidsgrupper.

Et annet viktig tema i den grønne omstillingen er fleksibilitet. Fleksibilitet er også et gjennomgangstema i Elmarkedsforordningen under den 4. energimarkedspakken. Nettkundene skal gis økte muligheter til å agere fleksibelt. Etter det Energi Norge erfarer skal det utarbeides et detaljert regelverk for fleksibilitet, en såkalt nettkode.

Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer