God kraftbalanse viktig for industriutviklingen

Prosess21 har nylig levert sine råd og anbefalinger til regjeringen om hvordan norsk prosessindustri kan oppnå minimale utslipp og samtidig bærekraftig vekst.

Prosess21 er et gruppearbeid der ekspertene i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst. Hvis Norge satser tungt på en grønn omstilling av norsk prosessindustri, kan eksportverdien potensielt dobles til over 300 milliarder kroner innen 2030, mener gruppen.

Energi Norge og norsk fornybarnæring har fulgt arbeidet i dette samarbeidet over tid og deler visjonen om en større, renere og mer verdiskapende industri i Norge, sier direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, Toini Løvseth.

Gode rammebetingelser

Prosessindustrien er blant våre viktigste kunder og våre industrier har levd i et skjebnefellesskap siden starten av det norske kraft- og industrieventyret. Vi vet at fortsatt rikelig tilgang til fornybar kraft til konkurransedyktige priser er avgjørende for konkurransekraften til de mest kraftintensive virksomhetene, legger hun til. Løvseth påpeker at prosessindustriens ambisjoner om bærekraftig vekst vil innebære et tydelig signal til kraftmarkedet om at produksjonen må økes, selv om situasjonen på kort sikt er svært god.

Vi deler industriens ønsker om gode rammebetingelser for grønn vekst og virkemiddel som gjør det lønnsomt å ta i bruk nullutslippsløsninger. Vi vet at industrien deler våre ønsker om forutsigbare rammebetingelser for å kunne bygge ut kraftsystemet i takt med den økende etterspørselen etter fornybar kraft, kraftnett og tjenester, forklarer hun.

Uendelig potensial

Gitt gode rammebetingelser er Energi Norge trygge på at Norge også fremover skal være et av verdens beste land å være i for bærekraftige og kraftintensive bedrifter.  Kombinasjonen av en stor andel unikt regulerbar vannkraft, fantastiske vindressurser til lands og til vanns og et allerede godt utbygget kraftnett borger for dette.

Den totale kostnaden for "kraft til ovnene" kommer til å holde seg relativt lav i Norge, mens den øker i landene rundt oss og de fleste andre steder i verden. Med en klima- og samfunnsøkonomisk effektiv utvikling av kraftsystemet, inkludert en forsterking av utvekslingskapasiteten, skal vi kunne bidra til å realisere et nærmest uendelig potensial for ny lønnsom kraftproduksjon - også innen havvind fra Nordsjøen, sier Toini Løvseth i Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Vestland.

Medlemmer