Grønn agenda for Vestlandet

I tiden som kommer må vi ta hensyn både til klimaet, og at til at vi skal skape arbeidsplasser.
Ifølge rapporten «Grønn agenda for Vestlandet: Slik kan vi skape verdier og kutte utslipp» fra BKK, Norsk klimastiftelse og SKL, vil vi bli avhengige av mange forskjellige bransjer og sektorer når olje og gass skal fases ut.

Vestlandet skal ikke jakte en ny superprofitt-industri etter olje og gass. Den finnes ikke. Morgendagens arbeidsplasser og skatteinntekter vil komme fra en rekke bransjer og sektorer, skriver forfatterne.

500 direkte arbeidsplasser

Seks konkrete prosjekter trekkes fram i rapporten som særlig spennende. For de fire første er det gjort ringvirkingsanalyser av Vista Analyse som viser at 500 arbeidsplasser kan skapes gjennom direkte sysselsetting. I tillegg kommer 300 arbeidsplasser som indirekte virkninger hos leverandører.

Legger man på virkningene av disse fire prosjektene i form av effekter i offentlig og privat forbruk, vil prosjektene kunne gi ytterligere 450 årsverk, heter det i rapporten.

Dette er de seks prosjektene:

Eramet i Sauda, som gjennom energigjenvinning  jobber med å forbedre prosessen i      produksjon av manganlegeringer til stålfabrikasjon.

Norsun i Årdal sine silisiumskiver til solceller har verdens laveste CO2-avtrykk.

Brødrene Aa i Gloppen, som utvikler hurtiggående båter som drives på hydrogen.

I Ryfylke trekkes planene om å bygge en fiberkabel til Storbritannia frem

Wärtsilä på Stord sin satsing på trådløs batterilading for ferger.

Bergen Carbon Solutions med produksjon av karbonnanofiber med CO2 som råvare.

Lave eller ingen klimaavtrykk

Fellestrekket ved disse bedriftene er at de leverer varer eller tjenester som trengs i nullutslippssamfunnet, og de gjør det med svært lave eller ingen klimaavtrykk, skriver forfatterne.

Det prosjektene også har til felles er at de avhenger av et tett samspill mellom politikk og næringsliv og industri for å kunne bli realisert, ifølge rapporten.

Uten politikk for lavere utslipp fra skipsfarten blir det ikke noe marked for nullutslippsfartøyer. Uten støtte fra Enova blir det tyngre for industriselskaper å satse på ny og effektiv energiteknologi. Uten evne til å ta i bruk forskningsresultater stopper gode ideer på laboratoriet, står det.

Kilde: Norsk Klimastiftelse

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer