Ny digitaliseringsstrategi for næringslivet

Digital21 har utarbeidet 64 forslag til hvordan næringslivet kan digitalisere seg. Styrket forskning og utdanning innen IKT er blant anbefalingene som Digital21 har gitt til regjeringen for digitalisering av næringslivet.

Digital21 ble etablert i forlengelse av regjeringens industrimelding våren 2017. Prosjektet handler om hvordan myndighetene på best mulig måte kan legge til rette for at næringslivet kan utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. 

Arbeidet har resultert i 64 forslag til hvordan næringslivet kan digitalisere seg, og dreier seg innenfor disse hovedtemaene:

  1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet.
  2. Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning.
  3. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle en næringsrettet infrastruktur.
  4. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss.
  5. Utvikle et offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering.

I strategien foreslås det en strategisk satsing på fire sentrale teknologiområder, det er kunstig intelligens, stordata analyse, tingenes internett og autonome system. Her foreslås det at det må etableres sterke forskningssentre for næringsrettet digitalisering. Dette sammen med en anbefaling om forenkling og effektivisering for å få til bedre utnyttelse av eksisterende virkemidler for FoU og innovasjon.

Særlig viktig i denne strategien er vektingen av mulighet for kortere forskningsprosjekter, samtidig som man beholder et langsiktig fokus på noen prioriterte områder. Langsiktighet og høyt tempo trenger ikke være en motsetning, sier rådgiver for digitalisering Martin Hviid Nielsen i Energi Norge.

Samtidig fremheves viktigheten av å jobbe på tvers av tradisjonelle sektorer, også når det kommer til forskning, utvikling og innovasjon. 

Det er positivt at strategien oppfordrer myndighetene til å tenke på tvers av tradisjonelle sektorer og bransjer. Fornybarnæringen har mye til felles med andre næringer, da er det viktig at vi ikke sitter på hver vår tue å utvikler løsninger som egentlig løser næringslivets behov på flere områder, påpeker Hviid Nielsen.

Utdanning er også fremhevet som et satsingsområde for digitalisering av næringslivet. Digital21 har mange viktige anbefalinger når det kommer til utdanning. Energi Norge har blant annet jobbet lenge for å heve finansieringen for ingeniør- og teknologistudier, så det er positivt at dette fremheves i strategien, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Digital21 anbefales også en allmenn digital komponent på både i grunnutdanningen og i høyere utdanning må styrkes. Samt at det må legges bedre til rette for praksis i studietiden, for eksempel gjennom trainee-ordninger og internships for IKT-studenter.

 

Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer