Regjeringen sin strategi for grønn konkurransekraft

Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Å bygge grønn konkurransekraft for Norge betyr å kutte klimagassutslipp, øke verdiskapingen og sikre høy sysselsetting. Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Stadig strengere global klimapolitikk og stadig raskere teknologisk utvikling endrer rammebetingelse for norsk næringsliv. Strategien for grønn konkurransekraft, som regjeringen la frem 12. oktober, skal ruste Norge for å gripe de nye mulighetene som det grønne skiftet gir.

Vi skal redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030. Samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser og sikre norsk verdiskaping og velferd. Strategien for grønn konkurransekraft setter retningen for denne omstillingen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Ta i bruk ny teknologi  Strategien slår fast syv prinsipper for grønn konkurransekraft. Dette er prinsipper som skal ligge til grunn for fremtidig politikk. Det første prinsippet er at myndighetene skal gi forutsigbare rammebetingelser og være pådrivere i arbeidet for overgangen til lavutslippssamfunnet.

Staten vil gjennom offentlige anbud bidra til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier, produkter og løsninger.

Det skal satses målrettet på klima og miljø offentlig finansiert forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Pris på utslipp Det skal legges til rette for at forbrukere, næringsliv og investorer har nødvendig informasjon til å velge grønne løsninger og produkter, og grønn konkurransekraft skal bygges på velfungerende markeder.Strategien understreker samtidig prinsippet om at forurenser skal betale. Pris på utslipp vil stimulere til utvikling av ny miljøteknologi.

 Regjeringens strategi gir en helhetlig politikk for grønn konkurransekraft. Den legger grunnlaget for at næringsliv over hele landet kan utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Verdiskaping og innovasjon Norge er allerede langt fremme i utviklingen av grønn konkurransekraft på flere områder. Regjeringens satsing på elektriske ferger har ført til verdiskaping og innovasjon i næringslivet langs kysten. Flere internasjonale batteriprodusenter i maritim sektor har nå produksjonen i Norge.

Ny teknologi øker også mulighetene for vekst i havbruksnæringen, og norske fornybare energiressurser og regjeringens aktive politikk gir muligheter for etableringen av grønn datasentre.

Men fysiske klimaendringer og lavere etterspørsel etter olje og gass, kan også gi utfordringer for norsk økonomi. Derfor har regjeringen som ledd i strategien for grønn konkurransekraft, satt ned et ekspertutvalg som skal identifisere antatt viktige globale, klimarelaterte risikofaktorer og vurdere deres betydning for norsk økonomi og finansiell stabilitet.

Veikart for grønn konkurransekraft Strategien er regjeringens oppfølging av anbefalingene fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft som leverte sin rapport i fjor høst.Et godt samarbeid med næringslivet blir avgjørende for å følge opp strategien for grønn konkurransekraft.  Regjeringen vil derfor bygge videre på dynamikken som ble skapt gjennom arbeidet med næringenes egne veikart for grønn konkurransekraft. 

Nytt strategiforum Det skal blant annet opprettes et nytt strategiforum for prosessindustrien, Prosess21, og regjeringens eget klimaråd vil fortsatt være fast møteplass for strategiske diskusjoner med næringslivet om omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det grønne skiftet gir muligheter for vekst i nye næringer. Strategien for grønn konkurransekraft peker ut veien mot et nullutslippssamfunn, ikke et nullvekstsamfunn, sier Vidar Helgesen.

Strategi for grønn konkurransekraft Last ned strategien (pdf)

Kilde: Klima- og miljødepartementet

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer