Regjeringen styrker satsningen på fornybar energi

Den nye fireparti-regjeringen satser ytterligere på klimatiltak som vil kreve økt elektrifisering. For å oppnå dette, må det legges bedre til rette for å utnytte norske fornybarressurser. Den nye regjeringen satser ytterligere i sin klimapolitikk og vil samtidig legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge.

 

Det er positivt at regjeringen styrker sine ambisjoner på klimaområdet ytterligere. Fornybar energi vil spille en stor rolle for å gjennomføre målene som er satt, og derfor er det viktig at regjeringen også ønsker å legge til rette for fornybar kraftproduksjon, sier konstituert adm. direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Nullutslipps-mål

Ifølge Granavolden-plattformen vil regjeringen at Norge skal fortsette å være et foregangsland innen fornybar energi og nullutslipp fra transportsektoren. Dette innebærer konkrete måltall for personbiler, lette varebiler og nye bybusser innen 2025. Nullutslippsmålet for alle tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler er satt til 2030.

De største klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Derfor er elektrifisering av transport både på vei, til sjøs og i lufta svært viktig. Videre vil regjeringen legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Dette er en sak Energi Norge, sammen med flere andre organisasjoner, har jobbet for over tid. Fornybarnæringen har en viktig rolle som tilrettelegger for utslippsfrie byggeplasser, fordi det handler om å legge energiforsyningen på plass før byggestart. Dermed kan entreprenørene benytte seg av utslippsfri strøm og fjernvarme i stedet for dieseldrevne maskiner som i dag. Ikke bare er det bra for klimaet og byluften, men det reduserer også støyen betydelig.

Utjevning av nettleie

Den nye regjeringen vil også Utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Det er viktig at nettleien fremmer effektiv utnyttelse av kraftsystemet. Utjevning av nettleien er likevel et tema som er spesielt viktig for mange selskaper særlig i områder med mye produksjon og mye kraftintensiv industri.

Energi Norge har tidligere vist til at det er tiltak som kan gjennomføres for å redusere det som oppleves som urimelige kostnadsutslag i disse områdene. Her er  hovedpoengene:

  • Nettselskaper med regionalt distribusjonsnett må beholde inntektene fra produsentenes innmatingsavgift. Fastavgiften videreføres i dag til Statnett, noe som ikke er hensiktsmessig og som bør følges opp av myndighetene.
  • Den såkalte k-faktoren som reflekterer blandingsforholdet mellom produksjon og uttak i regionale distribusjonsnett, må ikke svekkes
  • Det er behov for en gjennomgang av hvordan industrien tarifferes i det regionale distribusjonsnettet, sammenlignet med transmisjonsnettet. Dette med sikte på å redusere urimeligheter og sikre at regionale nettselskaper ikke sitter igjen med et urimelig lavt kostnadsbidrag.

Regjeringen vil også sikre et moderne og fleksibelt strømnett, blant annet ved at alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og mer enn 10.000 kunder må gjennomføre funksjonelt skille. I lovforslaget som ble behandlet i Stortinget i fjor var grensen satt ved 30.000 kunder. Det vil si at totalt 40 nettselskaper vil måtte gjennomføre et funksjonelt skille mellom sin nettvirksomhet og annen virksomhet.

 

Kilde: Energi Norge

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer