Rogaland spiller en nøkkelrolle

Petroleumsvirksomheten gir positive læringseffekter også til andre deler av økonomien. Rogaland som det største “oljefylket” spiller en nøkkelrolle, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes.

I den offentlige debatten er det forbausende stille om hva det teknologiske kunnskapseventyret petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel har betydd for hele landet. Det gjelder også i oljefylket Rogaland. Næringen fortjener bedre enn som så.

En bærebjelke

Petroleumssektoren vil i tiår framover være den viktigste driveren for utvikling av kompetanse og teknologi i Norge. Rogaland og Stavanger vil fortsatt være navet for virksomheten. Olje- og gassektoren er Norges suverent største næring, enten vi måler i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer eller eksportverdi. 200 000 arbeidstakere er knyttet til næringen. Den er en bærebjelke for norsk arbeidsliv og finansiering av velferdssystemet.

Positive læringseffekter

Utforsking og utvinning av olje- og gassressurser til havs er kapitalkrevende og teknologi-intensiv. I tillegg trengs solid kunnskap, avansert teknologi og hardt arbeid. Samtidig gir det stor verdiskaping per sysselsatt. De 14 000 milliarder kronene som er skapt på norsk sokkel siden 1970 har ikke kommet av seg selv.

Nyere forskning (Bjørnland m.fl., 2018) viser nettopp at ressursinnsatsen i petroleumsvirksomheten gir positive læringseffekter – ikke bare mellom leverandørbedrifter, men også til andre deler av økonomien. Dette skjer gjennom utdanningssektoren, forskningsinstitusjonene og næringslivet.

Rogaland spiller en nøkkelrolle

Spredningen av kunnskap har bidratt til en sterk produktivitetsvekst i hele økonomien. Rogaland som det største “oljefylket” spiller en nøkkelrolle, til glede for hele landet.

Fordi petroleumsnæringen krever så mye kapital og teknologi, har den kapasitet til å løfte kompetanse og nye teknologiske løsninger som få andre næringer har.

Ved å bygge opp en kunnskapsrik leverandørindustri har vi har fått en kompetanse stimulertnæringsstruktur. 

Samspillet mellom leverandørnæringen og den tradisjonelle konkurranseutsatte fastlandsindustrien fører til en mer robust og kunnskapsrik næringsstruktur – i hele landet. Innovasjonen og teknologiutviklingen som foregår i leverandørindustrien kommer også til nytte i andre næringer, som prosessindustri, fornybar energi, havnæringene, helse og romfart.

Stabil aktivitet

Det har blitt ekstra tydelig i den vanskelige perioden norsk petroleumsvirksomhet har vært gjennom de siste årene. Petroleumsnæringen har vært og vil fortsatt være motoren i dette samarbeidet. Det samspillet må vi videreutvikle.

For at norsk leverandørindustri fortsatt skal være en driver for innovasjon og lønnsomme arbeidsplasser, trenger den et velfungerende hjemmemarked. Derfor legger vi til rette for et stabilt aktivitetsnivå gjennom regelmessige konsesjonsrunder på norsk sokkel, samtidig som vi stimulerer til innovasjon og teknologiutvikling i hele næringen.

Da legger vi både til rette for fortsatt teknologiutvikling, og til etterspørsel rettet mot konkurransedyktige bedrifter og lokalsamfunn. En slik samlet innsats bidrar til å sikre aktivitet og arbeidsplasser i Norge i overskuelig framtid.

Robust næringsstruktur

Uten en slik samlet satsing risikerer vi at kunnskapsbasen i hele næringslivet forvitrer over tid. Det må vi for all del unngå – innovasjonskraften i kunnskapsbasen må styrkes. Verdier må skapes, ikke ødes.Regjeringen satser derfor bredt på forskning og utvikling, også innen olje og gass. Foruten å bidra til en effektiv og sikker ressursutnyttelse, styrker satsingen konkurransekraften til olje- og gassindustrien og gir landet en mer robust næringsstruktur. Å fortsette satsingen på norsk sokkel er det beste vi kan gjøre for verdiskaping, for arbeidstakere og bedrifter og for livskraftige lokalsamfunn. Derfor ligger regjeringens petroleumspolitikk fast. Som sentrum for norsk oljevirksomhet har Stavanger og Rogaland en viktig rolle å spille.

Det er ikke bare til regionens eget beste, men vil være til nytte for næringsliv og lokalmiljøer over hele landet.

Kilde: Sysla. Skrevet av Olje- og energiminister Terje Søviknes

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer