Startskudd for EUs lavutslippsstrategi for 2050

EU-Kommisjonen har startet forberedelsene med Europas langsiktige lavutslippsstrategi i tråd med Parisavtalen. Klimaminister Ola Elvestuen bidro med innspill fra Norge.

Forberedelsene til EUs 2050-strategi startet på et konsultasjonsmøte i Brussel. Arbeidet med den nye strategien sender et sterkt signal om EUs dedikasjon til å oppfylle klimamålene nedfelt i Parisavtalen. Første utkast av strategien skal være ferdig til FNs klimakonferanse som avholdes i Polen i desember.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen representerte Norge på møtet, under sesjonen om "erfaringer fra arbeid med lavutslippsstrategier fra andre land". Elvestuen fremhevet at en 2050-strategi må være et instrument for å drive ambisjonene oppover og forankres i politikken som føres for å nå 2030-målene. Han la frem flere eksempler fra Norge, som blant annet viktigheten av å sette en pris på utslipp, skape insentiver for bruk av elbiler og forankre politikken i næringsliv, kommuner og industri.

Ulike perspektiver

Møtet var første steg i å få innspill til den nye strategien, og deltakerne på arrangementet kom fra forskning, organisasjoner, myndigheter og næringsliv. På den måten fikk Kommisjonen et bredt spekter av meninger og diskusjoner for det videre arbeidet.

Konferansen tok for seg alt fra hvordan man skal utvikle en langsiktig strategi, til mer spesifikke temaer som teknologiutvikling, sosiale og økonomiske aspekter ved den grønne omstillingen, og investeringsbehov i nødvendig infrastruktur.

Mange av deltakerne fremhevet behovet for, og viktigheten av, en karbonpris og et velfungerende kvotemarked (ETS). Videre investering i energieffektivisering og fornybar energi ble løftet frem som nøkkelen til å løse klimautfordringene.

 

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Medlemmer